Zasób Archiwum

Zasób Archiwum Uniwersyteckiego w Kielcach liczy 156.080 jednostek archiwalnych, co stanowi ok. 2113,87 mb dokumentacji aktowej oraz ok. 667 GB dokumentacji elektronicznej w postaci fotografii i nagrań filmowych (stan na dzień 31.12.2019).

W jego skład wchodzi dokumentacja jednostek administracji centralnej, wydziałów, instytutów, katedr oraz jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych. Obejmuje materiały związane z zarządzaniem uczelnią oraz jej organizacją i strukturą: protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, uchwały, zarządzenia, statuty, regulaminy, plany i sprawozdania – w tym materiały statystyczne. Liczna jest także dokumentacja, fotograficzna i filmowa, uroczystości akademickich. Dokumentacja sfery dydaktycznej to głównie programy i plany studiów. Działalność naukowo – badawczą ilustrują plany i sprawozdania z badań własnych i statutowych, materiały z konferencji, festiwali nauki oraz publikacje wydawane przez wydawnictwo uczelni. Zgromadzono również materiały studenckiego ruchu naukowego.

Inwentarz materiałów archiwalnych, wraz ze skanami dokumentacji znajduje się na w serwisie www.szukajwarchiwach.pl

Największą cześć zasobu, ok. 90%, stanowią akta studentów i uczestników różnych form kształcenia. Służą one byłym studentom do potwierdzania uzyskanych kwalifikacji i uprawnień. Informacje o zawartych w nich pracach dyplomowych można znaleźć w katalogach.

Zamknięty we wrześniu 2020 r. Archiwalny katalog prac doktorskich, magisterskich i licencjackich Archiwum Uniwersyteckiego, dostępny jest poprzez katalog Biblioteki Uniwersyteckiej i obejmuje większość prac powstałych w latach 1976 – 2011.

Prace powstałe po 1 stycznia 2012 r. do chwili obecnej obejmuje Katalog Prac Dyplomowych. W pracowni Archiwum Uniwersyteckiego są dostępne, do wglądu, prace zawierające w opisie sygnaturę archiwalną.

Szczegółowe zasady udostępniania prac dyplomowych znajdują się w regulaminie udostępniania.

Skip to content